အခုေခတ္လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမသိတဲ့ သစ္္တစ္ေခ်ာင္းကို ဘယ္ေစ်းေရာင္းရမလဲ တြက္နည္း၊ ဘိလပ္ေျမတြက္နည္း

KNOWLEDGE

ေရဂါလံ တြက္နည္း ႏွင္႔ ေျမဧက တြက္နည္္း၊ သစ္္တစ္ေခ်ာင္းကို ဘယ္ေစ်းေရာင္းရမလဲ တြက္နည္းမ်ား

ေရ၀င္ဆန္႔တြက္နည္း ၊ သစ္တြက္နည္း ၊ ေျမတြက္နည္း ၊ ဘိလပ္ေျမတြက္နည္း

(၁)ေရ၀င္ဆန္႔တြက္နည္း

အုတ္ေရကန္ဝင္ဆန္႔မွု တြက္ခ်က္နည္းကပိုိလြယ္ပါတယ္ အလ်ား×အနံံ×အျမင့္=ကုဗေပ ရတယ္္

အဲဒီီကုဗေပနဲဲ႔ ၁ ကုဗေပမွာ ေရ ၆•၂၅ ဂါလံ နဲ႔ ေျမႇာက္ ရတာဝင္ဆန္႔တဲ့ ေရဂါလံေပါ့

(၂) သစ္တြက္နည္္း

ျမန္မာလက္သမားတိုိ႔၏သစ္တြက္နည္းေဝမၽွပါသည္။ သစ္တစ္တန္္=၄၀၀လကၼ သတ္မွတ္ပါသည္။ ဥပမာ ၂”X၁”( အရွည္၁၈ ေပ)=၂”ဟုသတ္မွတ္သည္။

၄၀၀ ÷၂= ၂၀၀ ထို႔ေၾကာင့္ ၂”၁”(အရွည္၁၈ေပ) ၂၀၀ ေခ်ာင္းသည္ တစ္တန္ျဖစ္သည္။ ၂”၁”(အရွည္၁၈ေပ) ၂၀၀ ေခ်ာင္းသည္ တစ္တန္ျဖစ္သည္။ ၃”၁”=၃”(အားလုံးေပရွည္ ၁၈ေပမွတ္ယူရပါမည္)

၄”၁”=၄”(၁၀၀ေခ်ာင္း) ၅”၁”=၅”(၄၀၀စား၅ (၈၀ေခ်ာင္း) ၆”၁”=၆”(၆၆.၆ ေခ်ာင္း) ၊ ၃”၀.၅”=၁.၅”(၂၆.၆၆ ေခ်ာင္း) ၄”၀.၅”=၂”(၂၀၀ ေခ်ာင္း) ၄”x၄”=၁၆ လကၼ(၂၅ ေခ်ာင္း)

၅”x၅”=၂၅လကၼ(၁၆ ေခ်ာင္း) ဥပမာ။တန္ဘိုး တစ္တန္=၄၀၀၀၀၀က်ပ္ ၊ ၄၀၀၀၀၀%၄၀၀= ၁၀၀၀ က်ပ္(၁”တန္ဘိူးျဖစ္သည္)္ ၂”x၁၀၀၀=၂၀၀၀၀က်ပ္(၂”၁” ၁၈ေပတစ္ေခ်ာင္း၏တန္ဘိုးျဖစသည္။္

အျမန္ဆုံးေသာသစ္တြက္နည္း

ဥပမာ … သစ္တစ္တန္ ၆၅၀၀၀၀ ေစ်းျဖင့္္ ၄”x၂ ” (ေလးႏွစ္) ၁၈ ေပ တစ္ေခ်ာင္း တန္ဖိုးကိုိ တြက္ၾကည့္မယ္ ေစ်းႏွုံး ကိုတည္္ ဒသမ သုညသုည ႏွစ္ငါး ျဖင့္ေျမႇာက္ (၆၅၀၀၀၀ × •၀၀၂၅ )၊ ရလဒ္ကိုိ သစ္ ေခ်ာင္း ၏ ဒု × ဗ်က္ (၄”×၂”) ရလဒ္ျဖင့္ ျပန္ ေျမႇာက္လိုက္ပါ

ဒါဆိုိ ၄” × ၂” (ေလးႏွစ္) ၁၈ေပ တစ္္ ေခ်ာင္း၏ တန္ဖိုး ရပါၿပီ….၆၅၀၀၀၀× .၀၀၂၅ = ၁၆၂၅၊ ၄× ၂ = × ၈

၁ ၃၀၀၀ ေလးႏွစ္တစ္ေခ်ာင္းတန္ဖိုး ၁၃၀၀၀ ျဖစ္ပါသည္…မည္သည့္ ဒု ဗ်က္္ မည္သည့္ ေစ်း ႏွုံး မဆို တြက္ၾကည့္္ နိုိင္ပါ သည္။

(၃) ဘိလပ္ေျမတြက္နည္း

ဘိိလပ္ေၿမ အုတ္သဲေက်ာက္ ဘယ္ေလာက္ကုန္မလဲ ေမးတတ္လို႔ အၾကမ္းတြက္လို႔ရေအာင္ပါ။ ျမန္မာျပည္ ေဆာက္လုပ္ေရးမွာ က်င္းနဲ႔ ေျပာၾကပါတယ္။ ကုဗက်င္းနဲ စကြဲယားက်င္း ဆိုၿပီးရွိပါတယ္။

ကုဗက်င္းက အလ်ား အနံ အျမင့္ ၃ ခု ေျမႇာက္တာပါ။ ၃ ခုေျမႇာက္လို႔ ၁၀၀ ရရင္ ၁ က်င္းပါ။ ၅၀ ဆို က်င္းဝက္ ၂၅ ဆို က်င္းတစ္မတ္ စသျဖင့္ပါ။ ကုဗက်င္းကို ၉ လက္မနဲ႔အထက္ အုတ္စီျခင္းတို႔ ကြန္ကရစ္ေလာင္းျခင္းတို႔ ေျမႀကီးတူးျခင္းတို႔မွာ အမ်ားဆုံးသုံးပါတယ္။

ရွိသမွ ် အလ်ားအနံအျမင့္ေတြ လိုက္ေျမႇာက္ ေပါင္းလိုက္ရင္ ကုဗက်င္းထြက္လာပါၿပီ။ ေျမႀကီး၁ က်င္းဆို ၁၀ေပပတ္လည္ ၁ ေပ အနက္ ရွိရပါမယ္။

1:3:6 အခ်ိဳး ကြန္ကရစ္ ဘိလပ္ေၿမ ၁၃ အိတ္ခန္႔ သဲက်င္းဝက္ ေက်ာက္ ၁ က်င္း 1:2:4 အခ်ိဳး ကြန္ကရစ္ ဘိလပ္ေၿမ ၁၈ အိတ္ေက်ာ္ခန္႔ သဲက်င္းဝက္ ေက်ာက္ ၁ က်င္း 1: 1-1/2 အခ်ိဳး ကြန္ကရစ္ ဘိလပ္ေၿမ ၂၅ အိတ္ခန္႔ သဲက်င္းဝက္ ေက်ာက္၁ က်င္းအုတ္ဖိနပ္ေတြမွာ အသုံးမ်ားတဲ့ ၉ လက္မအထက္ အုတ္စီျခင္း ကုဗတစ္က်င္းဆို ၁၃၅၀ လုံးဘိလပ္ေျမကေတာ့ သုံးတဲ့အခ်ိဳးမွာမူတည္ပါတယ္။

အမ်ားသုံးတဲ့ 1:4 အခ်ိဳးဆို ဘိလပ္ေၿမ ၆ အိတ္နီးပါး။ သဲဲ ၂၈ က်င္းတစ္မတ္ သာသာေလာက္။ စကြဲယားက်င္း အလ်ားနဲ႔ အနံ ပဲေျမႇာက္ၿပီး ၁၀၀ ဆို ၁ က်င္း။ ၄လက္မခြဲ အုတ္စီျခင္း ေဆးသုတ္ျခင္းတို႔ အမိူးမိုးျခင္းတို႔ ေႂကြျပားကပ္ျခင္းတို႔မွာ သုံးပါတယ္။

နံရံေတြမွာ အသုံးမ်ားတဲ့ ၄.၅ လက္မ အုတ္စီျခင္း မွာ အုတ္္ ၅၅၀ လုံး1:4 အခ်ိဳး ဘိလပ္ေၿမ 2.7 အိတ္ သဲ .11 က်င္းသံေခ်ာင္းတစ္ေခ်ာင္းဟာ ဆိုက္မွန္ပါက ေပ ၄၀ ၁၂ မီတာရွိရပါတယ္။

သို႔ေပမယ့္ ၃၉ေပ ၆ လက္မေလာက္ဆိုိ မွန္တယ္ေျပာရပါမယ္။ ဘာမားျဖစ္ကေတာ့ အတိိအက်ေျပာလို႔ မရပါဘူး။

တစ္တန္မွာရွိိရမယ့္ အေခ်ာင္းေရက 10 မီလီ ၃မူး ( ၃/၈) မွာ ေပ၄၀ အရွည္ ၁၃၅ ေခ်ာင္း ၊ ၁၂ မီလီ ၅မူး ( 1/2) မွာ ၈၈ ေခ်ာင္း ၁၆ မီလီ ၆မူး ( 5/8) မွာ ၅၃ ေခ်ာင္း ၊ ၂၀ မီလီ ၃မတ္ (3/4) မွာ ၃၃ ေခ်ာင္း ၊ ၂၅ မီလီီ က်ပ္လုံးမွာ (1) မွာ ၂၁ ေခ်ာင္းရွိပါတယ္။

ဘိလပ္ေၿမ ၁ အိတ္ဟာ ၅၀ ကီလိုေလးၿပီး အိိတ္၂၀ ဟာ ၁ တန္ပါ။ သံံေခ်ာင္းေတြဆက္ဖို႔လိုရင္ တိုင္ေတြမွာ အနည္းဆုံး အဆ ၄၀ ထပ္မိေနေစ ရပါမယ္။ ထုုပ္ေတြ ယက္မေတြမွာေတာ့ အဆ ၆၂ ေလာက္ထိသုံးတတ္ပါတယ္။ ခိုိခ်င္ရင္ေတာ့ ၅၀ဆေလာက္ ဆို ရေလာက္ပါတယ္။

အခုေနာက္ပိုိင္း မီတာနဲ႔သုံးလာပါတယ္။ ဆက္သြယ္ခ်က္က၁မီတာ 1M မွာ ၃ ေပ ၃ လက္မ ၃ မူးရွိပါတယ္။ လက္သမားနဲ႔ဲ ယွဥ္ေျပာလို႔ရတဲ့အေခၚပါ။ 1 M မီတာ= 3.281 ေပ ၊ 1 လက္မ= 25.4 mm မီလီမီတာ1 ( 1m X 1m) မီတာ စကြဲယား= 10.78 ေပစကြဲယား

ကြန္ကရစ္ 1 (1mX 1mX 1m) မီတာက်ဳ = 35.32 ကုဗေပ Cuftေရကန္တစ္ခု ေရဂါလံ ဘယ္ေလာက္ရွိလဲတြက္ခ်င္ရင္၁ကုဗေပမွာ ၆.၂၄ ဂါလံရွိပါတယ္။

အလ်ား အနံ အျမင့္ တစ္ေပစီရွိတဲ့ ပုံးတစ္လုံးဟာ ေရ ၆.၂၄ ဂါလံဆန္႔ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္္ ၆ေပအလ်ား ၄ ေပအနံံ ၃ ေပ အျမင့္ရွိတဲ့ေရကန္ဟာ6 X 4 X 3 X 6.24=449.28ေရ ၄၅၀ ဂါလံဆန္႔ပါတယ္။

ေရတစ္ဂါလံ ၁၀ ေပါင္ေလးလို႔ ၄၅၀၀ ေပါင္ေလးပါတယ္။ ၂၂၄၀ ေပါင္္ ၁ တန္ေလးလို႔ ၂ တန္ေလာက္ အေလးခ်ိန္ရွိပါမယ္။ ေရကန္ကို အေပၚမွာ ထားရင္ dead load ဝန္ေသ ၂ တန္ကို ခံနိုင္ေအာင္ သံေခ်ာင္း ေကာ္လံတိုင္ ဆိုဒ္ ကို သုံးရပါမယ္။ တြြက္တတ္လားေမးရင္ေတာ့မသိပါဘူး။

1 ဂါလံမွာ ၄.၅၄၆ လီတာရွိပါတယ္။ အခုေနာက္ပိုင္း စတီးေရတိုင္ကီေတြက လီီတာနဲ႔ ျပထားတတ္လို႔ ျပန္တြက္ၾကည့္လို႔ရပါလိမ့္မယ္။ သစ္တစ္တန္ဟာ၁လက္မပတ္လည္္ မွာ( 1 X 1) မွာ ၇၂၀၀ ေပ အရွည္ရွိရပါမယ္။ ၂X၁ ႏွစ္တစ္ တစ္တန္ဟာ ( 7200÷2= 3600 ေပအရွည္)3 X 2 တစ္တန္ ( 7200÷6=1200 ေပအရွည္)စသျဖင့္ တြက္ယူၾကည့္ပါ။

(၄) ေျမတြက္နည္း ေျမဧက ဖြဲ႕နည္း တြြက္နည္း

တစ္ဧက = ၄၃၅၆၀ စတုရန္းေပ ၊ ေလးနားညီ စတုရန္း= လ်ား ၂၀၈.၇၁ ေပ x နံ ၂၀၈.၇၁ ေပ။

ႏွစ္နားညီ စတုဂံ = လ်ားxနံ ÷ 43560ႏွစ္နားၿပိဳင္ ၾတာဗီဇီယံ = ၿပိဳင္နား ႏွစ္ခုေပါင္း ÷၂ x နံ ÷ 43560

တိဂံ = .၅xအေျခxအျမင့္ ÷ 43560 ၊ ႀတိဂံ = ½ အေျခxအျမင့္ ÷ 43560

ေထာင့္မွန္ ႀတိဂံ – အေျခxအျမင့္ = ရလာဒ္ ÷ ၂ ÷ 43560 ၊ စက္ဝိုိင္း – အခ်င္းဝက္x အခ်င္းဝက္x 3.1416 ÷ 43560

စက္ဝိုင္း – အခ်င္းxအခ်င္းx .၇၈၅၄ ÷ 43560 ၊ပုံေသ ေျမႇာက္ကိန္း .၇၈၅၄.၇၈၅၄ သည္ ပိုိင္ကိန္း ၃.၁၄၁၆ ကို (အနားေလးဖက္) ၄ ႏွင့္စားၿပီး စတုရန္းကြက္ ေဖၚသည္။

အနားငါးမ်က္ႏွာ ၆မ်က္ႏွာႏွင့္္ အနားမ်ားစြာ = စတုဂံ စတုရန္း ႀတိဂံစသည္ အကြက္စိပ္ ၿပီးတြက္ ရလာဒ္အားလုံးကိုေပါင္း၍ ၄၃၅၆၀ ျဖင့္စား။

ၿခံေျမကြက္အက်ယ္အဝန္းအရ စိုက္ပင္ တြက္နည္း

( ေဒါက္တာခ်စ္ စိုက္ပ်ိဳးေရး စာအုပ္မွ…. )(၁) လ်ား x နံ ရွိ စိုက္ပင္ အေရအတြက္ကို ေျမႇာက္။

(၂) ၿခံကြက္၏ လ်ား x နံ ေျမႇာက္ကိန္း ÷ ပင္ျခား ကြာေဝးေျမႇာက္ကိန္းေျမကြက္ လ်ား ၃၀၀ x နံ၂၀၀ = ၆၀၀၀၀ စတုရန္းေပ

သစ္ပင္္ ၁၂ ေပျခား စိုိက္လၽွင္ ၁၂ x ၁၂ = ၁၄၄၆၀၀၀၀ ÷ ၁၄၄ = ၄၁၆ ပင္

ဖိုိခေနာက္ဆိုင္စိုက္လၽွင္ ၁၅% အပိုထြက္မည္ ၄၁၆ x .၁၅ = ၆၂၄၁၆ + ၆၂= ၄၇၈ ပင္

( ၃) ဧကျပည့္ ( ၁ ဧက ) တြက္လၽွင္စိုက္ပင္အကြာအေဝး ႏွစ္ခုေျမႇာက္ကိန္း ႏွင့္ ၄၃၅၆၀ ကိုစား။

စိုိက္ပင္ကြာေဝး ၁၉ x ၁၉ = ၃၆၁၄၃၅၆၀ ÷ ၃၆၁ = ၁၂၀ဖိုခေနာက္ဆိုင္စိုက္လၽွင္ ၁၂၀ x .၁၅ = ၁၈ ပင္ပိုထြက္၁၂၀ + ၁၈ = ၁၃၈ ပင္

ခရစ္ဒစ္္

Unicode

ရေဂါလံ တွက်နည်း နှင့် မြေဧက တွက်နည််း၊ သစ််တစ်ချောင်းကို ဘယ်စျေးရောင်းရမလဲ တွက်နည်းများ

ရေဝင်ဆန့်တွက်နည်း ၊ သစ်တွက်နည်း ၊ မြေတွက်နည်း ၊ ဘိလပ်မြေတွက်နည်း

(၁)ရေဝင်ဆန့်တွက်နည်း

အုတ်ရေကန်ဝင်ဆန့်မှု တွက်ချက်နည်းကပိိုလွယ်ပါတယ် အလျား×အနံံ×အမြင့်=ကုဗပေ ရတယ််

အဲဒီီကုဗပေနဲဲ့ ၁ ကုဗပေမှာ ရေ ၆•၂၅ ဂါလံ နဲ့ မြှောက် ရတာဝင်ဆန့်တဲ့ ရေဂါလံပေါ့

(၂) သစ်တွက်နည််း

မြန်မာလက်သမားတိို့၏သစ်တွက်နည်းဝေမျှပါသည်။ သစ်တစ်တန််=၄ဝဝလက္မ သတ်မှတ်ပါသည်။ ဥပမာ ၂”X၁”( အရှည်၁၈ ပေ)=၂”ဟုသတ်မှတ်သည်။

၄၀၀ ÷၂= ၂၀၀ ထို့ကြောင့် ၂”၁”(အရှည်၁၈ပေ) ၂၀၀ ချောင်းသည် တစ်တန်ဖြစ်သည်။ ၂”၁”(အရှည်၁၈ပေ) ၂၀၀ ချောင်းသည် တစ်တန်ဖြစ်သည်။ ၃”၁”=၃”(အားလုံးပေရှည် ၁၈ပေမှတ်ယူရပါမည်)

၄”၁”=၄”(၁ဝဝချောင်း) ၅”၁”=၅”(၄ဝဝစား၅ (၈ဝချောင်း) ၆”၁”=၆”(၆၆.၆ ချောင်း) ၊ ၃”၀.၅”=၁.၅”(၂၆.၆၆ ချောင်း) ၄”၀.၅”=၂”(၂၀၀ ချောင်း) ၄”x၄”=၁၆ လက္မ(၂၅ ချောင်း)

၅”x၅”=၂၅လက္မ(၁၆ ချောင်း) ဥပမာ။တန်ဘိုး တစ်တန်=၄ဝဝဝဝဝကျပ် ၊ ၄၀၀၀၀၀%၄၀၀= ၁၀၀၀ ကျပ်(၁”တန်ဘိူးဖြစ်သည်)် ၂”x၁၀၀၀=၂ဝဝဝဝကျပ်(၂”၁” ၁၈ပေတစ်ချောင်း၏တန်ဘိုးဖြစသည်။်

အမြန်ဆုံးသောသစ်တွက်နည်း

ဥပမာ … သစ်တစ်တန် ၆၅၀၀၀၀ စျေးဖြင့်် ၄”x၂ ” (လေးနှစ်) ၁၈ ပေ တစ်ချောင်း တန်ဖိုးကိို တွက်ကြည့်မယ် စျေးနှုံး ကိုတည်် ဒသမ သုညသုည နှစ်ငါး ဖြင့်မြှောက် (၆၅၀၀၀၀ × •၀၀၂၅ )၊ ရလဒ်ကိို သစ် ချောင်း ၏ ဒု × ဗျက် (၄”×၂”) ရလဒ်ဖြင့် ပြန် မြှောက်လိုက်ပါ

ဒါဆိို ၄” × ၂” (လေးနှစ်) ၁၈ပေ တစ်် ချောင်း၏ တန်ဖိုး ရပါပြီ….၆၅၀၀၀၀× .၀၀၂၅ = ၁၆၂၅၊ ၄× ၂ = × ၈

၁ ၃၀၀၀ လေးနှစ်တစ်ချောင်းတန်ဖိုး ၁၃၀၀၀ ဖြစ်ပါသည်…မည်သည့် ဒု ဗျက်် မည်သည့် စျေး နှုံး မဆို တွက်ကြည့်် နိိုင်ပါ သည်။

(၃) ဘိလပ်မြေတွက်နည်း

ဘိိလပ်မြေ အုတ်သဲကျောက် ဘယ်လောက်ကုန်မလဲ မေးတတ်လို့ အကြမ်းတွက်လို့ရအောင်ပါ။ မြန်မာပြည် ဆောက်လုပ်ရေးမှာ ကျင်းနဲ့ ပြောကြပါတယ်။ ကုဗကျင်းနဲ စကွဲယားကျင်း ဆိုပြီးရှိပါတယ်။

ကုဗကျင်းက အလျား အနံ အမြင့် ၃ ခု မြှောက်တာပါ။ ၃ ခုမြှောက်လို့ ၁၀၀ ရရင် ၁ ကျင်းပါ။ ၅၀ ဆို ကျင်းဝက် ၂၅ ဆို ကျင်းတစ်မတ် စသဖြင့်ပါ။ ကုဗကျင်းကို ၉ လက်မနဲ့အထက် အုတ်စီခြင်းတို့ ကွန်ကရစ်လောင်းခြင်းတို့ မြေကြီးတူးခြင်းတို့မှာ အများဆုံးသုံးပါတယ်။

ရှိသမှ ျ အလျားအနံအမြင့်တွေ လိုက်မြှောက် ပေါင်းလိုက်ရင် ကုဗကျင်းထွက်လာပါပြီ။ မြေကြီး၁ ကျင်းဆို ၁ဝပေပတ်လည် ၁ ပေ အနက် ရှိရပါမယ်။

1:3:6 အချိုး ကွန်ကရစ် ဘိလပ်မြေ ၁၃ အိတ်ခန့် သဲကျင်းဝက် ကျောက် ၁ ကျင်း 1:2:4 အချိုး ကွန်ကရစ် ဘိလပ်မြေ ၁၈ အိတ်ကျော်ခန့် သဲကျင်းဝက် ကျောက် ၁ ကျင်း 1: 1-1/2 အချိုး ကွန်ကရစ် ဘိလပ်မြေ ၂၅ အိတ်ခန့် သဲကျင်းဝက် ကျောက်၁ ကျင်းအုတ်ဖိနပ်တွေမှာ အသုံးများတဲ့ ၉ လက်မအထက် အုတ်စီခြင်း ကုဗတစ်ကျင်းဆို ၁၃၅၀ လုံးဘိလပ်မြေကတော့ သုံးတဲ့အချိုးမှာမူတည်ပါတယ်။

အများသုံးတဲ့ 1:4 အချိုးဆို ဘိလပ်မြေ ၆ အိတ်နီးပါး။ သဲဲ ၂၈ ကျင်းတစ်မတ် သာသာလောက်။ စကွဲယားကျင်း အလျားနဲ့ အနံ ပဲမြှောက်ပြီး ၁၀၀ ဆို ၁ ကျင်း။ ၄လက်မခွဲ အုတ်စီခြင်း ဆေးသုတ်ခြင်းတို့ အမိူးမိုးခြင်းတို့ ကြွေပြားကပ်ခြင်းတို့မှာ သုံးပါတယ်။

နံရံတွေမှာ အသုံးများတဲ့ ၄.၅ လက်မ အုတ်စီခြင်း မှာ အုတ်် ၅၅၀ လုံး1:4 အချိုး ဘိလပ်မြေ 2.7 အိတ် သဲ .11 ကျင်းသံချောင်းတစ်ချောင်းဟာ ဆိုက်မှန်ပါက ပေ ၄၀ ၁၂ မီတာရှိရပါတယ်။

သို့ပေမယ့် ၃၉ပေ ၆ လက်မလောက်ဆိို မှန်တယ်ပြောရပါမယ်။ ဘာမားဖြစ်ကတော့ အတိိအကျပြောလို့ မရပါဘူး။

တစ်တန်မှာရှိိရမယ့် အချောင်းရေက 10 မီလီ ၃မူး ( ၃/၈) မှာ ပေ၄၀ အရှည် ၁၃၅ ချောင်း ၊ ၁၂ မီလီ ၅မူး ( 1/2) မှာ ၈၈ ချောင်း ၁၆ မီလီ ၆မူး ( 5/8) မှာ ၅၃ ချောင်း ၊ ၂၀ မီလီ ၃မတ် (3/4) မှာ ၃၃ ချောင်း ၊ ၂၅ မီလီီ ကျပ်လုံးမှာ (1) မှာ ၂၁ ချောင်းရှိပါတယ်။

ဘိလပ်မြေ ၁ အိတ်ဟာ ၅၀ ကီလိုလေးပြီး အိိတ်၂၀ ဟာ ၁ တန်ပါ။ သံံချောင်းတွေဆက်ဖို့လိုရင် တိုင်တွေမှာ အနည်းဆုံး အဆ ၄၀ ထပ်မိနေစေ ရပါမယ်။ ထုုပ်တွေ ယက်မတွေမှာတော့ အဆ ၆၂ လောက်ထိသုံးတတ်ပါတယ်။ ခိိုချင်ရင်တော့ ၅ဝဆလောက် ဆို ရလောက်ပါတယ်။

အခုနောက်ပိိုင်း မီတာနဲ့သုံးလာပါတယ်။ ဆက်သွယ်ချက်က၁မီတာ 1M မှာ ၃ ပေ ၃ လက်မ ၃ မူးရှိပါတယ်။ လက်သမားနဲဲ့ ယှဉ်ပြောလို့ရတဲ့အခေါ်ပါ။ 1 M မီတာ= 3.281 ပေ ၊ 1 လက်မ= 25.4 mm မီလီမီတာ1 ( 1m X 1m) မီတာ စကွဲယား= 10.78 ပေစကွဲယား

ကွန်ကရစ် 1 (1mX 1mX 1m) မီတာကျု = 35.32 ကုဗပေ Cuftရေကန်တစ်ခု ရေဂါလံ ဘယ်လောက်ရှိလဲတွက်ချင်ရင်၁ကုဗပေမှာ ၆.၂၄ ဂါလံရှိပါတယ်။

အလျား အနံ အမြင့် တစ်ပေစီရှိတဲ့ ပုံးတစ်လုံးဟာ ရေ ၆.၂၄ ဂါလံဆန့်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်် ၆ပေအလျား ၄ ပေအနံံ ၃ ပေ အမြင့်ရှိတဲ့ရေကန်ဟာ6 X 4 X 3 X 6.24=449.28ရေ ၄၅၀ ဂါလံဆန့်ပါတယ်။

ရေတစ်ဂါလံ ၁၀ ပေါင်လေးလို့ ၄၅၀၀ ပေါင်လေးပါတယ်။ ၂၂၄၀ ပေါင်် ၁ တန်လေးလို့ ၂ တန်လောက် အလေးချိန်ရှိပါမယ်။ ရေကန်ကို အပေါ်မှာ ထားရင် dead load ဝန်သေ ၂ တန်ကို ခံနိုင်အောင် သံချောင်း ကော်လံတိုင် ဆိုဒ် ကို သုံးရပါမယ်။ တွွက်တတ်လားမေးရင်တော့မသိပါဘူး။

1 ဂါလံမှာ ၄.၅၄၆ လီတာရှိပါတယ်။ အခုနောက်ပိုင်း စတီးရေတိုင်ကီတွေက လီီတာနဲ့ ပြထားတတ်လို့ ပြန်တွက်ကြည့်လို့ရပါလိမ့်မယ်။ သစ်တစ်တန်ဟာ၁လက်မပတ်လည်် မှာ( 1 X 1) မှာ ၇၂၀၀ ပေ အရှည်ရှိရပါမယ်။ ၂X၁ နှစ်တစ် တစ်တန်ဟာ ( 7200÷2= 3600 ပေအရှည်)3 X 2 တစ်တန် ( 7200÷6=1200 ပေအရှည်)စသဖြင့် တွက်ယူကြည့်ပါ။

(၄) မြေတွက်နည်း မြေဧက ဖွဲ့နည်း တွွက်နည်း

တစ်ဧက = ၄၃၅၆၀ စတုရန်းပေ ၊ လေးနားညီ စတုရန်း= လျား ၂၀၈.၇၁ ပေ x နံ ၂၀၈.၇၁ ပေ။

နှစ်နားညီ စတုဂံ = လျားxနံ ÷ 43560နှစ်နားပြိုင် တြာဗီဇီယံ = ပြိုင်နား နှစ်ခုပေါင်း ÷၂ x နံ ÷ 43560

တိဂံ = .၅xအခြေxအမြင့် ÷ 43560 ၊ တြိဂံ = ½ အခြေxအမြင့် ÷ 43560

ထောင့်မှန် တြိဂံ – အခြေxအမြင့် = ရလာဒ် ÷ ၂ ÷ 43560 ၊ စက်ဝိိုင်း – အချင်းဝက်x အချင်းဝက်x 3.1416 ÷ 43560

စက်ဝိုင်း – အချင်းxအချင်းx .၇၈၅၄ ÷ 43560 ၊ပုံသေ မြှောက်ကိန်း .၇၈၅၄.၇၈၅၄ သည် ပိိုင်ကိန်း ၃.၁၄၁၆ ကို (အနားလေးဖက်) ၄ နှင့်စားပြီး စတုရန်းကွက် ဖေါ်သည်။

အနားငါးမျက်နှာ ၆မျက်နှာနှင့်် အနားများစွာ = စတုဂံ စတုရန်း တြိဂံစသည် အကွက်စိပ် ပြီးတွက် ရလာဒ်အားလုံးကိုပေါင်း၍ ၄၃၅၆၀ ဖြင့်စား။

ခြံမြေကွက်အကျယ်အဝန်းအရ စိုက်ပင် တွက်နည်း

( ဒေါက်တာချစ် စိုက်ပျိုးရေး စာအုပ်မှ…. )(၁) လျား x နံ ရှိ စိုက်ပင် အရေအတွက်ကို မြှောက်။

(၂) ခြံကွက်၏ လျား x နံ မြှောက်ကိန်း ÷ ပင်ခြား ကွာဝေးမြှောက်ကိန်းမြေကွက် လျား ၃၀၀ x နံ၂၀၀ = ၆၀၀၀၀ စတုရန်းပေ

သစ်ပင်် ၁၂ ပေခြား စိိုက်လျှင် ၁၂ x ၁၂ = ၁၄၄၆၀၀၀၀ ÷ ၁၄၄ = ၄၁၆ ပင်

ဖိိုခနောက်ဆိုင်စိုက်လျှင် ၁၅% အပိုထွက်မည် ၄၁၆ x .၁၅ = ၆၂၄၁၆ + ၆၂= ၄၇၈ ပင်

( ၃) ဧကပြည့် ( ၁ ဧက ) တွက်လျှင်စိုက်ပင်အကွာအဝေး နှစ်ခုမြှောက်ကိန်း နှင့် ၄၃၅၆၀ ကိုစား။

စိိုက်ပင်ကွာဝေး ၁၉ x ၁၉ = ၃၆၁၄၃၅၆၀ ÷ ၃၆၁ = ၁၂ဝဖိုခနောက်ဆိုင်စိုက်လျှင် ၁၂၀ x .၁၅ = ၁၈ ပင်ပိုထွက်၁၂၀ + ၁၈ = ၁၃၈ ပင်

ခရစ်ဒစ််

ဦးဘုန္း(ဓါတု)ရဲ႕ အေတြးအေခၚမ်ား`
KNOWLEDGE
ဦးဘုန္း(ဓါတု)ရဲ႕ အေတြးအေခၚမ်ား

ဦးဘုန္း(ဓါတု)ရဲ႕ အေတြးအေခၚမ်ား (၁) အစားထိုးမရတဲ့ ဆုံးရႈံးမႈ (၂)ခု ရွိတယ္။ မိဘႏွင့္အခ်ိန္။ (၂) လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ ဘုန္းတန္ခိုးဟာ အလုပ္ လုပ္ျခင္းပဲ။ (၃) ဆင္ေျခေပးတဲ့ ပါးစပ္ ထမင္းငတ္ တတ္တယ္။ (၄) မလုပ္တတ္ေၾကာင္း မ်ားမ်ားေျပာေလ မလုပ္တတ္ေလ။ (၅) ေႏွးတာ အေရးမႀကီးဘူး၊ ရပ္မေနဖို႔ပဲ အေရးႀကီးတယ္။ (၆) လိုသေလာက္ မရႏိုင္ေပမယ့္ လုပ္သေလာက္ေတာ့ ရႏိုင္ပါတယ္။ (၇) ေမ့တယ္ဆိုတာ မေလးစားလို႔၊ ေၾကာက္တယ္ဆိုတာ မခိုင္လုံလို႔။ (၈) အလုပ္ မလုပ္ပဲ အခြင့္အေရး မရခ်င္ပါႏွင့္။ (၉) မနာလို မျဖစ္ပါနဲ႔၊ လုပ္တဲ့လူက ေနရာရမွာပဲ။ (၁၀) လူတစ္ေယာက္၏ အက်င့္စာရိတၱသည္ …

KNOWLEDGE
ဘယ္လိုအခ်ိန္မွာ မိန္းမေတြဟာ ေဖာက္ျပန္တတ္တဲ့ ေယာက်္ားနဲ႔ ေတြ႕တတ္လဲ …..?

ဘယ္လိုအခ်ိန္မွာ မိန္းမေတြဟာ ေဖာက္ျပန္တတ္တဲ့ ေယာက်္ားနဲ႔ ေတြ႕တတ္လဲ …..? မိန္းမတစ္ေယာက္ရဲ႕ အကုသိုလ္ကံ ေလာကမွာ ေယာက်ာ္းနဲ႔ မိန္းမ ေတြ႔ၾကံဳဆံုကြဲ ျဖစ္ၾကရတာ ဓမၼတာပါ… ဘာထူးဆန္းလို႔လဲလို႔ ေမးခ်င္စရာ… ဟုတ္တယ္.. မထူးဆန္းဘူး… ထူးဆန္းတာတာကေတာ့… အဲဒီမိန္းမတစ္ေယာက္ဟာ…ကိုယ့္အေပၚ သစၥာမ႐ွိ…တန္ဖိုးမထား… ကိုယ့္အျပင္ အျခား အျခားေသာ မိန္းမတကာ မိန္းမေတြကို လစ္ရင္တြယ္…ေခ်ာင္ရင္ႏိႈက္… ေဖာက္ျပန္တတ္တဲ့ ေယာက်ာ္းကို ရထားၿပီဆိုရင္ေတာ့…အဲဒါ….ထူးဆန္းေနၿပီ… ကြ်န္မငယ္ရြယ္စဥ္ စိတ္ဓာတ္မရင့္က်က္ခင္ကာလေတြ… တရားေတြ ကို နားနဲ႔ပဲနာခဲ့ၿပီး ႏွလံုးသားနဲ႔ မနာတတ္ခင္ကာလေတြတုန္းက… ေယာက်ာ္းတစ္ေယာက္ ကိုယ့္ကို ေဖာက္ျပန္တာ ခံရၿပီဆို.. ပထမဦးဆံုး… သူ႔ကိုေဒါသထြက္တယ္ ဒုတိယ… ကိုယ့္ကိုကိုယ္ ေဒါသထြက္တယ္ တတိယ… သူနဲ႔ေဖာက္ျပန္တဲ့ မိန္းမကို ေဒါသထြက္တယ္ …

“ပင္စိမ္းပင္ အိမ္မွာ စိုက္ပ်ိဳးသင့္ေသာ အေၾကာင္းရင္း”
KNOWLEDGE
“ပင္စိမ္းပင္ အိမ္မွာ စိုက္ပ်ိဳးသင့္ေသာ အေၾကာင္းရင္း”

“ပင္စိမ္းပင္ အိမ္မွာ စိုက္ပ်ိဳးသင့္ေသာ အေၾကာင္းရင္း” 1. ပင္စိမ္း အ႐ြက္ ကို ေန တိုင္း စား ေပး ျခင္း အား ျဖင့္ အူ လမ္း ေၾကာင္း ဝမ္း ဗိုက္ ႏွင့္ ပါး စပ္ တြင္ ျဖစ္ တက္ ေသာ ေရာ ဂါ မ်ား ကင္း ေဝး ပီး အ စာ ေျခ စ နစ္ ကို ေကာင္း မြန္ေစ ပါ သည္ ။ 2. ပင္စိမ္း အ႐ြက္ကို ေရထဲတြင္စိမ္ၿပီး ေနတိုင္း ေသာက္လာပါက …