ခရစ္ႏွစ္ ၂၀၁၉ (၁)ႏွစ္​စာ ​ေဟာစာတန္း တနလၤာသားသမီးမ်ား

ခရစ္ႏွစ္ ၂၀၁၉ (၁)ႏွစ္​စာ ​ေဟာစာတန္း တနလၤာသားသမီးမ်ား
ASTROLOGY

ခရစ္ႏွစ္ ၂၀၁၉ (၁)ႏွစ္​စာ ​ေဟာစာတန္း တနလၤာသားသမီးမ်ား

တနလၤာသားသမီးတို႔သည္ ယခုႏွစ္တြင္ မိမိအလိုဆႏၵမ်ား မျပည္ဝတတ္ေပ။ ေ႐ွ႕ပိုင္းတြင္ အဆင္ေျပသလို႔ရိွၿပိး ေနာက္ပိုင္းတြင္ အခက္ၾကံဳမည္။ (14-6-2019)မွစ၍ လုပ္ငန္းခြင္မ်ား စတင္ေဆာင္ရြက္ရမည္။ သိုေသာ္ အၾကံအစည္းအသစ္မ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ႏွစ္ျဖစ္သည္။

တနလၤာသားသမီးမ်ား ဤႏွစ္ ထီဆုႀကီးေပါက္ႏိုင္သည္။ တနလၤာသားသမီးမ်ား ထီးထိုရန္ အေ႐ွ႕ေျမာက္အရပ္ (၄)ဂဏန္းအစ (၄)ဂဏန္း အဆံုး ထီးပါ။အိမ္၊ ျခံ၊ ေျမ အေဆာက္အဦးဝင္လာတတ္သည္။ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ဝင္လာမည္။ အဆိပ္ရိွေသာ သတၱဝါမ်ား ရန္မႈျခင္းခံရတတ္သည္။

အသက္ ၁၁၊ ၁၃၊ ၁၄၊ ၁၆၊ ၁၈၊ ၃၁၊ ၃၆၊ ၃၈၊ ၄၁၊ ၄၃၊ ၄၆၊ ၄၈၊ ၆၁၊ ၆၃ႏွစ္ အထူးကံေကာင္းပါလိမ့္မည္။ ပညာေရး၊ အခ်စ္ေရး၊ အိမ္ေထာင္းေရးႏွင့္ စီးပြားေရး မိမိလုပ္ငန္းမ်ား ေအာင္ျမင္ျခင္းႏွင့္ ျပည္ပအလုပ္အကိုင္မ်ား အက်ိဳးျဖစ္၍ ျပည္တြင္းျပည္ပ ႏိုင္ငံရပ္ျခားဘာသာရပ္မ်ား ေျဖဆိုမႈေအာင္ျမင္ျခင္း၊ ျပည္တြင္းျပည္ပခရီမ်ား သြားရပါလိမ့္မည္။

အလႉအတန္းဒါနမ်ားေပးရတတ္သည္။ မိသာစုအိမ္တြင္ စေန႔၊ ၾကာသပေတး၊ တနဂၤေႏြ သားသမီးရတနာမ်ားအတြက္ေၾကာင့္ ဂုဏ္သတင္း ေက်ာ္ေဇာ္မည္။ နယ္ေဝးေဆြမ်ိဳးမ်ား အိမ္သို႔အလည္အပတ္သြားလာျခင္း၊ အကူညီေပးရျခင္းမ်ားရိွမည္။ ခ်စ္သူႏွစ္ဦး ငယ္ေဟာင္း၊ ခ်စ္ေရးကြဲကြာသူ၊ အိမ္ေထာင္အဆက္ေဟာင္းႏွင့္ တေနရာတခ်ီမွာ မေမ်ာ္လင္ထားဘဲ ေတြ႔ဆံုး တစ္ဦးေပၚတစ္ဦး နာလည္းေပးၿပိး ေပါင္းသင့္ရတတ္သည္။

ယခုႏွစ္တြင္ * 2019-1လ,7လ၊ 10လ*ပိုင္းမ်ားတြင္ မည္သည့္ကိစၥမဆုိ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေအာင္ျမင္မႈရရိွမည္။ လူမႈေရး ႏွင့္ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ကိုယ္တိုင္ဦးစီးရျခင္း၊ အမ်ားသေဘာတူညီမႈေၾကာင့္ ကုသိုလ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ရမည္။

လႈမူဆက္ဆံေရးတြင္ လွည့္ပတ္ဖံုးကြယ္မႈကင္းၿပိး ကတိတည္လ်ွင္ ဂုဏ္ျဒပ္ျမင့္တတ္ လာမည္။ မိမိရပ္တန္႔ထားေသာ လုပ္ငန္းကိစၥမ်ား ျပန္လည္အသက္ဝင္လာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ သို႔ေသာ္ လုပ္ငန္းခြင့္တြင္ အၿပိဳင္အဆိုင္မ်ားႏွင့္ ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္ရမည္။

* 2019-1လ,9လ၊ 11တန္းေဆာင္မုန္းလမ်ားတြင္ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ သတိတရားေ႐ွ႕႐ႈ၍ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ လုပ္ငန္းတူ/သူအလုပ္အကိုင္ ရဲ႕ သစၥာေဖာက္ျခင္း ၊ ေငြေၾကးထိခုိက္နစ္နာမႈမ်ားၾကံဳေတြရတတ္၍ သတိထားေဆာင္ရြက္ရလိမ့္မည္။ ဆင္ဆင္ျခင္ျခင္ႏွင့္သာ ေငြစုေဆာင္ၿပိး လုပ္ကိုင္သြားမည္ဆိုလ်ွင္ ဤနစ္ဒိအခ်ိန္မွာႀကီးပြား လာတတ္သည္။

အၾကံအစည္းအားလံုး ေအာင္ျမင္မည္။ ပင္ပန္းခံရႀကိဳးနပ္မည္။ ရာထူးရာခံတိုးၿပိး လူႀကီးမ်ားက ေလးစားယုံၾကည္၊ မည္သူမွ မလုပ္ခ်င္သည့္ မလုပ္ရဲသည့္၊ အလုပ္မ်ားကို ယံုယံုၾကည္ၾကည္ ခိုင္းလိမ့္မည္။ * 2019- 1လ,4လ၊ 8လ*ပိုင္းမ်ားတြင္ တနလၤာသားသမီးမ်ား ဒြန္းစ႑ား အေကာင္း ႏွင့္ အဆိုး ဒြန္႔တြဲေနပါလိမ့္မည္။

မိမိစိတ္ေလာၿပိး ေငြအေျမာက္အမ်ားရင္းႏွီး၊ စပ္တူ႐ွယ္ယာထဲ႔ျခင္း တစ္ခါထဲ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မခ်ဘဲ အေျခအေနႏွင့္အခ်ိန္အခါကို ဆင္ျခင္သံုးသပ္ၿပီးမွ ဆံုးျဖတ္ပါ။ သင္လုပ္သမွ်ေတြဟာ ေနာက္မွ ျပင္မရေသာ အမွားလည္းျဖစ္ႏိုင္သည္။ အလုပ္အကိုင္၊ အႀကံအစည္မ်ား အဆင္မေျပ ျဖစ္ေနမည္။ ေငြေၾကးေျမာက္မ်ားစြာ ျမႇဳပ္ႏွံ၍ အရံႈးေပၚ တာမ်ိဴးေတြၾကံဳရတတ္သည္။

မိမိလုပ္ငန္းခြင္၊ ျပည္ပတြင္းျပည္အလုပ္အကိုင္ႏိုင္ငံရပ္ျခား အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအတြင္း ျပႆနာအျငင္းပြားစရာမ်ား ျဖစ္လာတတ္၍ နယ္ေျမ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပရိွသူမ်ားအေနနဲ႔ လူမ်ိဳးဘာသာရပ္ကိစၥရပ္မ်ား၊စဥ္းမ်ွည္းစည္းကမ္း ဥပေဒေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္ ဆူပူမႈးမ်ား အႏၱရာယ္ၾကံဳျခင္း၊ လုပ္ၾကံခံရျခင္း၊ အဖမ္းအစည္းမ်ားခံရျခင္းျဖစ္လာတတ္သည္။

စီးပြားေရးက႑

🔹စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ရာတြင္ စဥ္းစားဆင္ျခင္ သတိထား၍ လုပ္ကိုင္သင့္သည္။ ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္သူမ်ားသည္ ရင္းႏွီးမတည္ရေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကို လြန္ကဲစြာမလုပ္သင့္ပါ။

ေရလုပ္ငန္း၊ ေမြးျမဴ.းေရးလုပ္ငန္း၊ အပန္းေျဖစခန္းဖြင့္ျခင္း၊ ျပည္တြင္းျပည္ပ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ျခင္း၊ ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ တီထြင္ပညာမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ထီး၊ ဖိနပ္၊ အထည္အလိပ္ေရာင္းဝယ္ျခင္း၊ စားေသာက္ကုန္ပစၥည္းမ်ားျဖန္႔ခ်ီးျခင္းေကာင္း၏။

အစု႐ွယ္ယာဝင္ စီးပြားေရး စေတာ့ေစ်းကြက္မ်ား ဝယ္ယူႏိုင္သည္။ တနဂၤေႏြ၊ဗုဒၶဟူး၊ စေန႔ သားသီးမ်ားႏွင့္ အလုပ္အတူတူသြားလာ သြားလုပ္ျခင္း၊ စပ္တူ႐ွယ္ယာလုပ္ျခင္းမ်ား အက်ိဳးေပးမည္။

အမ်ိဴ းသမီးမ်ားအတြက္ ဖက္႐ွင္ဆိုင္ဖြင့္ျခင္း၊ အလွကုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ဖန္စီလုပ္ငန္းမ်ား အက်ိဴ းခံစားရမည္။ လူမ်ိဳးကြဲ၊ ဘာသာကြဲမ်ား ႏွင့္ လုပ္ငန္းစပ္တူ႐ွယ္ယာျပဳလုပ္လ်ွင္ ေအာင္ျမင္မႈရတတ္သည္။ မနာလုိသူေတြ ေပါမ်ားၿပီး ေခ်ာက္တြန္းခ်င္းသူမ်ား မိမိေဘးနား ပတ္လည္ဝိုင္း၍ ေနလိမ့္ဆိုတာ မိမိအထူးသတိထားပါ။

မိမိသေဘာထာျဖင့္ မိမိထင္ရာ တစြတ္ထိုးမျပဳလုပ္ပဲ အျမဲတေစ ဤႏွစ္ အႀကီးအကဲမ်ားကို ႏွီးေႏွာ တိုင္ပင္လုပ္ကိုင္၍ မိသားစုႏွင့္လည္း ညိွႏိႈင္း ေဆြးေႏြးလုပ္ကိုင္ သင့္ပါသည္။ ေငြေၾကးျပတ္လပ္ ေငြအခက္အခဲ ၾကံဳေတြ႔ရတတ္သည္။ မိတ္ေဆြအေပါင္းအသင္းမ်ား သတိထားပါ။

သူတစ္ပါးအတြက္ အက်ိဴ းေပးေသာကိစၥမ်ား ဦးတည္ခ်က္ေျပာင္းျပိး ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ကံကိုရတတ္သည္။ မိမိရည္မွန္းထားေသာ ကိစၥရပ္မ်ား ကစဥ့္ကလ်ားျဖစ္သြားတတ္သည္။ မိမိရည္မွန္းခ်က္အတြက္ အေပ်ာ္အပါး လိုက္စားမႈမ်ားေ႐ွာင္ၾကဥ္ပါ။

အခ်စ္ေရးအိမ္ေထာင္ေရးက႑
🔹ေမတၱာေရးတြက္ ႏွလံုးသားထက္ ဦးေႏွာက္ကိုဦးစားေပးလ်ွင္ ပိုအဆင္ေျပမည္။ ပ်ိဴ ရြယ္သူမ်ားအခ်စ္ေရးတြင္ လိုတစ္မ်ိဴ း မလိုတစ္မ်ိဴ း ဆက္ဆံျခင္း ခံရတတ္သည္။ အခ်စ္ေရးတြင္ အသံုးခ် ခံရတတ္သည္။ မနာလိုသူတို႔၏ ကုန္ေခ်ာစကားေၾကာင့္ အခ်စ္ေရး ကံဆိုးသြားတတ္သည္။

အသက္ ၁၉ ႏွစ္ မွာ အသက္၃၀ႏွစ္ အတြင္းရိွ စီပြားေရး၊ အခ်စ္ေရး၊ အိမ္ေထာင္းေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး ညံပါလိမ့္မည္။ အိမ္ေထာင္႐ွင္မ်ားသည္လည္း သားသမီး အပူေသာက၊ မိဘ၊ ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမ အပူေသာက ဤႏွစ္ ေပါမ်ားတတ္ၿပိး အိမ္တြင္းေရး အ႐ႈပ္အေထြး ပဋိပကၡ မ်ားတတ္သည့္ႏွစ္ျဖစ္သည္။ အိမ္ေထာင္႐ွင္မ်ား တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး မယံုၾကည္စရာမ်ားျဖစ္လာလိမ့္မည္။

သတိတရားေ႐ွ႕႐ႈ၍ သြားလာေဆာင္ရြက္ရမည္။ အိမ္ေထာင္႐ွင္မ်ား အေပ်ာအပါးလိုက္စားျခင္းေၾကာင့္ အိမ္ေထာင္ေရး ထိခိုက္မည္။ အိမ္ျခံေျမလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူေတြ အဆင္မေျပမႈျကံဳရႏိုင္သလို႔ လတ္တလံုးျခား လည္းစာၿပိး သစၥာေဖာင္ျခင္း၊ ေငြသိန္းရာခ်ီ ေငြလိမ္ခံရကိန္းရွိလို႔ သတိထားသင့္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။

ပညာေရးက႑
🔹ပညာေရးတြင္ ႀကိဳးစားအားထုတ္မူေကာင္းၿပိး ေနာက္ပိုင္း ရည္မွန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ေဝးကြာရတတ္သည္။ မိမိစိတ္ကိုိုတည္ၿငိမ္ထားရမည္။ ပညာ႐ွာေဖြ႔ေနသူမ်ားသည္ အသက္ဝမ္းေၾကာင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာပညာရပ္ကို ဦးစားေပးသင္ၾကားပါ။ ဥာဏဆိုင္ရာပညာရပ္မ်ား တီထြင္ဆန္းသစ္ေသာပညာရပ္မ်ား ေလ့လာသင္ယူသင့္သည္။

လူမႈေရးရွဳပ္ေထြးမႈေၾကာင့္ ပညာေရးေႏွာင့္ေႏွးတတ္သည္။ ပညာေရးတြင္ ဝိရီယစိုက္ထုတ္မွာသာ အက်ိဴ းထူးခံစားရမည္။ ပညာေရးတြင္ တျခားလူမႈေရးကိစၥမ်ားေပၚလာၿပိး ေႏွာင္းေႏွးမႈမ်ား ျဖစ္တတ္သည္။ မိဘအုတ္ထိန္းသူမ်ားသည္ အဆင့္ျမင့္ပညာေရး တန္ဖိုးျမင့္တတ္လာမႈေၾကာင့္ အၾကပ္အတည္ႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရတတ္သည္။

က်န္းမာေရးအေန႔နဲ႔ ကေတာ့

🔹က်န္းမာေရးအတြက္ စိတ္ဖိစီးမႈေၾကာင့္ ေသြးတိုး၊ ေသြးက်၊ ႏွလံုးႏွင့္ ဦးေႏွာက္အားရံုေၾကာေရာဂါ ၊ခႏၶာကိုယ္ေနရာအႏွံ႔အျပား ကိုက္ခဲျခင္း မၾကာခဏျဖစ္ျခင္း၊ မီးယပ္ေရာဂါ ေသြးအားနည္းေရာဂါမ်ားခံစားရတတ္သည္။ ႀကိဳတင္က်န္းမာေရး လိုက္စားပါ။ အထူးသျဖင့္ ေယာဂက်င့္စဥ္မ်ား ျပဳလုပ္ရန္သင့္ေတာ္သည္။

ေဆာင္ရြက္စရာကိစၥ

🔹 ယခုႏွစ္တြင္ခရီးသြားျခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းကိစၥအဆင္ေျပရန္အတြက္ * ႐ွင္သီဝလီဂါထာေတာ္ * ရြတ္ဆိုၿပိး ခရီးသြားျခင္း ႏွင့္ * ပန္းေရာင္၊ အျဖဴေရာင္၊ အဝါေရာင္ *အဝတ္အထည္မ်ား ဝတ္ဆင္ျခင္းႏွင့္ထိုအေရာင္မ်ားကို အေဆာင္အျဖစ္ အသံုးေဆာင္အျဖစ္ အသံုးျပဳႏိုင္သည္။

မိမိလုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားျပဳလုပ္ရာတြင္ အျဖဴေရာင္ရိွ ပုလဲရတနာ ဝတ္ဆင္ပါ။ ေဆာင္ထားပါ။

အက်ိဴ းေပးေသာအကၡရာႏွင့္ဂဏန္းမ်ားမွာ (တ၊ ထ၊ န၊ အ) (၁- ၃- ၈- ၆)

တနလၤာသမီးမ်ား ကံေကာင္း ေစလိုေသာ္… အေ႐ွေျမာက္အရပ္မွာ ဘုရားဆင္းတုေတာ္ တည္ထားကိုးကြယ္ျခင္း၊ ဘုရား ေစတီေဟာင္းမ်ား မိမိတတ္သမ်ွ ျပဳျပင္ျခင္း၊ ေဆးသုတ္ျခင္း၊ ေရာင္ေတာ္ဖြင့္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ပါ။ ခ်ယားပင္ စိုက္ျခင္း ႏွင့္ အေ႐ွ႕အရပ္ လမ္းေဘးဝဲယာ၌ လက္ပံပင္ စိုက္ပါ။

ယၾတာ ➖ မိမိေမြးေန႔တြင္ သရက္ၫြန္႔၊ သီးၫြန္႔၊ သဖန္းၫြန္႔၊ သနပ္ခါးၫြန္႔(၉)ၫြန္႔ကို ဘုရားလွဴ ေပးပါ။

ေဗဒင္ႏွင့္လကၡဏာ ဆရာမင္းသူရ 09456471357(Viber)

Unicode

ခရစ်နှစ် ၂၀၁၉ (၁)နှစ်စာ ဟောစာတန်း တနင်္လာသားသမီးများ

တနင်္လာသားသမီးတို့သည် ယခုနှစ်တွင် မိမိအလိုဆန္ဒများ မပြည်ဝတတ်ပေ။ ရှေ့ပိုင်းတွင် အဆင်ပြေသလို့ရှိပြိး နောက်ပိုင်းတွင် အခက်ကြုံမည်။ (14-6-2019)မှစ၍ လုပ်ငန်းခွင်များ စတင်ဆောင်ရွက်ရမည်။ သိုသော် အကြံအစည်းအသစ်များဖြင့် ဆောင်ရွက်ရမည်နှစ်ဖြစ်သည်။

တနင်္လာသားသမီးများ ဤနှစ် ထီဆုကြီးပေါက်နိုင်သည်။ တနင်္လာသားသမီးများ ထီးထိုရန် အရှေ့မြောက်အရပ် (၄)ဂဏန်းအစ (၄)ဂဏန်း အဆုံး ထီးပါ။အိမ်၊ ခြံ၊ မြေ အဆောက်အဦးဝင်လာတတ်သည်။ ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ဝင်လာမည်။ အဆိပ်ရှိသော သတ္တဝါများ ရန်မှုခြင်းခံရတတ်သည်။

အသက် ၁၁၊ ၁၃၊ ၁၄၊ ၁၆၊ ၁၈၊ ၃၁၊ ၃၆၊ ၃၈၊ ၄၁၊ ၄၃၊ ၄၆၊ ၄၈၊ ၆၁၊ ၆၃နှစ် အထူးကံကောင်းပါလိမ့်မည်။ ပညာရေး၊ အချစ်ရေး၊ အိမ်ထောင်းရေးနှင့် စီးပွားရေး မိမိလုပ်ငန်းများ အောင်မြင်ခြင်းနှင့် ပြည်ပအလုပ်အကိုင်များ အကျိုးဖြစ်၍ ပြည်တွင်းပြည်ပ နိုင်ငံရပ်ခြားဘာသာရပ်များ ဖြေဆိုမှုအောင်မြင်ခြင်း၊ ပြည်တွင်းပြည်ပခရီများ သွားရပါလိမ့်မည်။

အလှူအတန်းဒါနများပေးရတတ်သည်။ မိသာစုအိမ်တွင် စနေ့၊ ကြာသပတေး၊ တနင်္ဂနွေ သားသမီးရတနာများအတွက်ကြောင့် ဂုဏ်သတင်း ကျော်ဇော်မည်။ နယ်ဝေးဆွေမျိုးများ အိမ်သို့အလည်အပတ်သွားလာခြင်း၊ အကူညီပေးရခြင်းများရှိမည်။ ချစ်သူနှစ်ဦး ငယ်ဟောင်း၊ ချစ်ရေးကွဲကွာသူ၊ အိမ်ထောင်အဆက်ဟောင်းနှင့် တနေရာတချီမှာ မမျော်လင်ထားဘဲ တွေ့ဆုံး တစ်ဦးပေါ်တစ်ဦး နာလည်းပေးပြိး ပေါင်းသင့်ရတတ်သည်။

ယခုနှစ်တွင် * 2019-1လ,7လ၊ 10လ*ပိုင်းများတွင် မည်သည့်ကိစ္စမဆို ဆောင်ရွက်ရာတွင် အောင်မြင်မှုရရှိမည်။ လူမှုရေး နှင့် ဘာသာရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများတွင် ကိုယ်တိုင်ဦးစီးရခြင်း၊ အများသဘောတူညီမှုကြောင့် ကုသိုလ်ရေး လုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ရမည်။

လှုမူဆက်ဆံရေးတွင် လှည့်ပတ်ဖုံးကွယ်မှုကင်းပြိး ကတိတည်လျှင် ဂုဏ်ဒြပ်မြင့်တတ် လာမည်။ မိမိရပ်တန့်ထားသော လုပ်ငန်းကိစ္စများ ပြန်လည်အသက်ဝင်လာအောင် ဆောင်ရွက်ရမည်။ သို့သော် လုပ်ငန်းခွင့်တွင် အပြိုင်အဆိုင်များနှင့် ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်ရမည်။

* 2019-1လ,9လ၊ 11တန်းဆောင်မုန်းလများတွင် လုပ်ငန်းခွင်တွင် သတိတရားရှေ့ရှု၍ ဆောင်ရွက်ရမည်။ လုပ်ငန်းတူ/သူအလုပ်အကိုင် ရဲ့ သစ္စာဖောက်ခြင်း ၊ ငွေကြေးထိခိုက်နစ်နာမှုများကြုံတွေရတတ်၍ သတိထားဆောင်ရွက်ရလိမ့်မည်။ ဆင်ဆင်ခြင်ခြင်နှင့်သာ ငွေစုဆောင်ပြိး လုပ်ကိုင်သွားမည်ဆိုလျှင် ဤနစ်ဒိအချိန်မှာကြီးပွား လာတတ်သည်။

အကြံအစည်းအားလုံး အောင်မြင်မည်။ ပင်ပန်းခံရကြိုးနပ်မည်။ ရာထူးရာခံတိုးပြိး လူကြီးများက လေးစားယုံကြည်၊ မည်သူမှ မလုပ်ချင်သည့် မလုပ်ရဲသည့်၊ အလုပ်များကို ယုံယုံကြည်ကြည် ခိုင်းလိမ့်မည်။ * 2019- 1လ,4လ၊ 8လ*ပိုင်းများတွင် တနင်္လာသားသမီးများ ဒွန်းစဏ္ဍား အကောင်း နှင့် အဆိုး ဒွန့်တွဲနေပါလိမ့်မည်။

မိမိစိတ်လောပြိး ငွေအမြောက်အများရင်းနှီး၊ စပ်တူရှယ်ယာထဲ့ခြင်း တစ်ခါထဲ ဆုံးဖြတ်ချက်မချဘဲ အခြေအနေနှင့်အချိန်အခါကို ဆင်ခြင်သုံးသပ်ပြီးမှ ဆုံးဖြတ်ပါ။ သင်လုပ်သမျှတွေဟာ နောက်မှ ပြင်မရသော အမှားလည်းဖြစ်နိုင်သည်။ အလုပ်အကိုင်၊ အကြံအစည်များ အဆင်မပြေ ဖြစ်နေမည်။ ငွေကြေးမြောက်များစွာ မြှုပ်နှံ၍ အရှုံးပေါ် တာမျိူးတွေကြုံရတတ်သည်။

မိမိလုပ်ငန်းခွင်၊ ပြည်ပတွင်းပြည်အလုပ်အကိုင်နိုင်ငံရပ်ခြား အဖွဲ့အစည်းများအတွင်း ပြဿနာအငြင်းပွားစရာများ ဖြစ်လာတတ်၍ နယ်မြေ ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပရှိသူများအနေနဲ့ လူမျိုးဘာသာရပ်ကိစ္စရပ်များ၊စဉ်းမျှည်းစည်းကမ်း ဥပဒေပြောင်းလဲခြင်းနှင့် ဆူပူမှုးများ အန္တရာယ်ကြုံခြင်း၊ လုပ်ကြံခံရခြင်း၊ အဖမ်းအစည်းများခံရခြင်းဖြစ်လာတတ်သည်။

စီးပွားရေးကဏ္ဍ

🔹စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ရာတွင် စဉ်းစားဆင်ခြင် သတိထား၍ လုပ်ကိုင်သင့်သည်။ ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သူများသည် ရင်းနှီးမတည်ရသော လုပ်ငန်းများကို လွန်ကဲစွာမလုပ်သင့်ပါ။

ရေလုပ်ငန်း၊ မွေးမြူ.းရေးလုပ်ငန်း၊ အပန်းဖြေစခန်းဖွင့်ခြင်း၊ ပြည်တွင်းပြည်ပ ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းများလုပ်ခြင်း၊ ကွန်ပျူတာနှင့် တီထွင်ပညာများ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ထီး၊ ဖိနပ်၊ အထည်အလိပ်ရောင်းဝယ်ခြင်း၊ စားသောက်ကုန်ပစ္စည်းများဖြန့်ချီးခြင်းကောင်း၏။

အစုရှယ်ယာဝင် စီးပွားရေး စတော့ဈေးကွက်များ ဝယ်ယူနိုင်သည်။ တနင်္ဂနွေ၊ဗုဒ္ဓဟူး၊ စနေ့ သားသီးများနှင့် အလုပ်အတူတူသွားလာ သွားလုပ်ခြင်း၊ စပ်တူရှယ်ယာလုပ်ခြင်းများ အကျိုးပေးမည်။

အမျိူ းသမီးများအတွက် ဖက်ရှင်ဆိုင်ဖွင့်ခြင်း၊ အလှကုန်ပစ္စည်းများနှင့် ဖန်စီလုပ်ငန်းများ အကျိူ းခံစားရမည်။ လူမျိုးကွဲ၊ ဘာသာကွဲများ နှင့် လုပ်ငန်းစပ်တူရှယ်ယာပြုလုပ်လျှင် အောင်မြင်မှုရတတ်သည်။ မနာလိုသူတွေ ပေါများပြီး ချောက်တွန်းချင်းသူများ မိမိဘေးနား ပတ်လည်ဝိုင်း၍ နေလိမ့်ဆိုတာ မိမိအထူးသတိထားပါ။

မိမိသဘောထာဖြင့် မိမိထင်ရာ တစွတ်ထိုးမပြုလုပ်ပဲ အမြဲတစေ ဤနှစ် အကြီးအကဲများကို နှီးနှော တိုင်ပင်လုပ်ကိုင်၍ မိသားစုနှင့်လည်း ညှိနှိုင်း ဆွေးနွေးလုပ်ကိုင် သင့်ပါသည်။ ငွေကြေးပြတ်လပ် ငွေအခက်အခဲ ကြုံတွေ့ရတတ်သည်။ မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းများ သတိထားပါ။

သူတစ်ပါးအတွက် အကျိူ းပေးသောကိစ္စများ ဦးတည်ချက်ပြောင်းပြိး ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် ကံကိုရတတ်သည်။ မိမိရည်မှန်းထားသော ကိစ္စရပ်များ ကစဉ့်ကလျားဖြစ်သွားတတ်သည်။ မိမိရည်မှန်းချက်အတွက် အပျော်အပါး လိုက်စားမှုများရှောင်ကြဉ်ပါ။

အချစ်ရေးအိမ်ထောင်ရေးကဏ္ဍ
🔹မေတ္တာရေးတွက် နှလုံးသားထက် ဦးနှောက်ကိုဦးစားပေးလျှင် ပိုအဆင်ပြေမည်။ ပျိူ ရွယ်သူများအချစ်ရေးတွင် လိုတစ်မျိူ း မလိုတစ်မျိူ း ဆက်ဆံခြင်း ခံရတတ်သည်။ အချစ်ရေးတွင် အသုံးချ ခံရတတ်သည်။ မနာလိုသူတို့၏ ကုန်ချောစကားကြောင့် အချစ်ရေး ကံဆိုးသွားတတ်သည်။

အသက် ၁၉ နှစ် မှာ အသက်၃၀နှစ် အတွင်းရှိ စီပွားရေး၊ အချစ်ရေး၊ အိမ်ထောင်းရေး၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး ညံပါလိမ့်မည်။ အိမ်ထောင်ရှင်များသည်လည်း သားသမီး အပူသောက၊ မိဘ၊ ညီအစ်ကိုမောင်နှမ အပူသောက ဤနှစ် ပေါများတတ်ပြိး အိမ်တွင်းရေး အရှုပ်အထွေး ပဋိပက္ခ များတတ်သည့်နှစ်ဖြစ်သည်။ အိမ်ထောင်ရှင်များ တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး မယုံကြည်စရာများဖြစ်လာလိမ့်မည်။

သတိတရားရှေ့ရှု၍ သွားလာဆောင်ရွက်ရမည်။ အိမ်ထောင်ရှင်များ အပျောအပါးလိုက်စားခြင်းကြောင့် အိမ်ထောင်ရေး ထိခိုက်မည်။ အိမ်ခြံမြေလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူတွေ အဆင်မပြေမှုကြုံရနိုင်သလို့ လတ်တလုံးခြား လည်းစာပြိး သစ္စာဖောင်ခြင်း၊ ငွေသိန်းရာချီ ငွေလိမ်ခံရကိန်းရှိလို့ သတိထားသင့်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

ပညာရေးကဏ္ဍ
🔹ပညာရေးတွင် ကြိုးစားအားထုတ်မူကောင်းပြိး နောက်ပိုင်း ရည်မှန်ချက်များနှင့် ဝေးကွာရတတ်သည်။ မိမိစိတ်ကိုတည်ငြိမ်ထားရမည်။ ပညာရှာဖွေ့နေသူများသည် အသက်ဝမ်းကြောင်းနှင့် သက်ဆိုင်ရာပညာရပ်ကို ဦးစားပေးသင်ကြားပါ။ ဉာဏဆိုင်ရာပညာရပ်များ တီထွင်ဆန်းသစ်သောပညာရပ်များ လေ့လာသင်ယူသင့်သည်။

လူမှုရေးရှုပ်ထွေးမှုကြောင့် ပညာရေးနှောင့်နှေးတတ်သည်။ ပညာရေးတွင် ဝိရီယစိုက်ထုတ်မှာသာ အကျိူ းထူးခံစားရမည်။ ပညာရေးတွင် တခြားလူမှုရေးကိစ္စများပေါ်လာပြိး နှောင်းနှေးမှုများ ဖြစ်တတ်သည်။ မိဘအုတ်ထိန်းသူများသည် အဆင့်မြင့်ပညာရေး တန်ဖိုးမြင့်တတ်လာမှုကြောင့် အကြပ်အတည်နှင့် ရင်ဆိုင်ရတတ်သည်။

ကျန်းမာရေးအနေ့နဲ့ ကတော့

🔹ကျန်းမာရေးအတွက် စိတ်ဖိစီးမှုကြောင့် သွေးတိုး၊ သွေးကျ၊ နှလုံးနှင့် ဦးနှောက်အားရုံကြောရောဂါ ၊ခန္ဓာကိုယ်နေရာအနှံ့အပြား ကိုက်ခဲခြင်း မကြာခဏဖြစ်ခြင်း၊ မီးယပ်ရောဂါ သွေးအားနည်းရောဂါများခံစားရတတ်သည်။ ကြိုတင်ကျန်းမာရေး လိုက်စားပါ။ အထူးသဖြင့် ယောဂကျင့်စဉ်များ ပြုလုပ်ရန်သင့်တော်သည်။

ဆောင်ရွက်စရာကိစ္စ

🔹 ယခုနှစ်တွင်ခရီးသွားခြင်းနှင့် လုပ်ငန်းကိစ္စအဆင်ပြေရန်အတွက် * ရှင်သီဝလီဂါထာတော် * ရွတ်ဆိုပြိး ခရီးသွားခြင်း နှင့် * ပန်းရောင်၊ အဖြူရောင်၊ အဝါရောင် *အဝတ်အထည်များ ဝတ်ဆင်ခြင်းနှင့်ထိုအရောင်များကို အဆောင်အဖြစ် အသုံးဆောင်အဖြစ် အသုံးပြုနိုင်သည်။

မိမိလုပ်ငန်းဆောင်တာများပြုလုပ်ရာတွင် အဖြူရောင်ရှိ ပုလဲရတနာ ဝတ်ဆင်ပါ။ ဆောင်ထားပါ။

အကျိူ းပေးသောအက္ခရာနှင့်ဂဏန်းများမှာ (တ၊ ထ၊ န၊ အ) (၁- ၃- ၈- ၆)

တနင်္လာသမီးများ ကံကောင်း စေလိုသော်… အရှေမြောက်အရပ်မှာ ဘုရားဆင်းတုတော် တည်ထားကိုးကွယ်ခြင်း၊ ဘုရား စေတီဟောင်းများ မိမိတတ်သမျှ ပြုပြင်ခြင်း၊ ဆေးသုတ်ခြင်း၊ ရောင်တော်ဖွင့်ခြင်းများပြုလုပ်ပါ။ ချယားပင် စိုက်ခြင်း နှင့် အရှေ့အရပ် လမ်းဘေးဝဲယာ၌ လက်ပံပင် စိုက်ပါ။

ယတြာ ➖ မိမိမွေးနေ့တွင် သရက်ညွန့်၊ သီးညွန့်၊ သဖန်းညွန့်၊ သနပ်ခါးညွန့်(၉)ညွန့်ကို ဘုရားလှူ ပေးပါ။

ဗေဒင်နှင့်လက္ခဏာ ဆရာမင်းသူရ 09456471357(Viber)

သင့္ နာဖူး ပုံစံေလးေတြက ေျပာေနေသာ သင့္အေၾကာင္း
ASTROLOGY
သင့္ နာဖူး ပုံစံေလးေတြက ေျပာေနေသာ သင့္အေၾကာင္း

သင့္ နာဖူး ပုံစံေလးေတြက ေျပာေနေသာ သင့္အေၾကာင္း ၁။ သင္က ႏွာဖူး က်ယ္ေနတယ္ဆိုရင္။ လူအမ်ားနဲ႔ ေပါင္းသင္း ဆက္ဆံရတာကို ႏွစ္သက္တယ္။ ဉာဏ္ရည္ ထက္ျမက္ၿပီး နားလည္ မႈ ရွိတယ္ ဆိုတာ ကိုလည္း ေဖာ္ျပေနတယ္။ လူအမ်ားက သင့္ကို ႏွစ္သက္ၾကတယ္။ အမ်ား အားျဖင့္ ေတာ့ လူႀကီး ေတြေပါ့။ ၂။ သင္က နာဖူး က်ဥ္းေနတယ္ ဆိုရင္။ တစ္ကိုယ္တည္း ေနထိုင္ရတာကို ႀကိဳက္တယ္။ အရာရာတိုင္းမွာ သူမ်ားနဲ႔ မတူတဲ့ ထင္ျမင္ ခ်က္ ေတြ ရွိတယ္။ သင့္ ဘဝကို ကိုယ့္နည္း ကိုယ္ဟန္နဲ႔ ေနထိုင္ ရတာကို …

စေနသားသမီးမ်ားအတြက္ ဘဝတစ္သက္စာေဟာစာတမ္းႏွင့္ ယၾတာမ်ား
ASTROLOGY
စေနသားသမီးမ်ားအတြက္ ဘဝတစ္သက္စာေဟာစာတမ္းႏွင့္ ယၾတာမ်ား

မိမိတို႔ရဲ႕ အသက္အပိုင္းျခားကို ၾကည့္ၿပီး အေဟာကို ဖတ္ပါေလ။ ညံ့တဲ့ႏွစ္ေတြမွာ ေခ်ရမယ့္ ယၾတာကိုပါ ေဖာ္ျပေပးထားပါတယ္။ ေကာင္းတဲ့ ႏွစ္ေတြမွာလည္း ေကာင္းသထက္ ေကာင္းေစဖို႔ ေခ်ရမယ့္ ယၾတာေတြကိုလည္း ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။စေနသားသမီးျဖစ္ေသာသင္သည္။ အသက္…၁၊၉၊၁၇၊၂၅၊၃၃၊၄၁၊၄၉၊၅၇၊၆၅၊၇၃၊၈၁၊ ၈၉၊၉၇၊၁၀၅ ႏွစ္အတြင္း၌ စေန သက္ေရာက္ျဖစ္၏…။သင္သည္ယခုႏွစ္အတြင္ အလုပ္ေနရာ အိမ္ေနရာအသစ္ရျခင္၊ေနရာထိုင္ျခင္း၊မြမ္းမံရျခင္း၊ေျပာင္းေ႐ႊရျခင္းမ်ားႀကံဴရတတ္၏။ခရီးတို၊ခရီးရွည္မ်ား သြားေနရလိမ့္မည္။ထိုခရီးမ်ားသည္လဲ သင့္အတြက္အက်ိဳးထူးေစပါလိမ့္မည္။ မထင္မွတ္ဘဲ ပညာတစ္ခုသင္ၾကားရျခင္း၊သင္တန္းတစ္ခုတက္ရျခင္းမ်ားျပဳရတတ္၏။မရည္႐ြယ္ဘဲ ေျမဝင္တတ္၏။အလုပ္အကိုင္၌ ထိခိုက္တတ္၏။ျပသနာႀကီးစြာေျဖရွင္းရတတ္၏။ ႐ုံးျပင္ကႏၷား၊အမႈအခင္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ရတတ္၏။မိမိႏွင့္တကြ မိသားစုပါ က်န္းမာေရးညံ့တက္၏။ေဆး႐ုံ၊ေဆးခန္းေရာက္ရတတ္၏။မီး၊လွ်ပ္စစ္ ဒုကၡေပးတတ္၏။အထူးသတိျပဳပါ။ လူမ်ိဳးျခား ဒုကၡေပးတတ္၏။ ေ႐ြႏွင့္ရတနာပစၥည္းမ်ား ထြက္ျခင္း၊ေပါင္ႏွံရျခင္းမ်ား ႀကဳံရတတ္၏။ သားသမီးလက္ေအာက္ငယ္သားႏွင့္ ပက္သတ္ၿပီး စိတ္ညစ္စရာ ႀကဳံရမည္။စက္ပစၥည္း ဒုကၡေပးတတ္၏။ေငြဒလေဟာ ထြက္ျခင္း၊ေငြအတြက္ေျပာဆိုေျဖရွင္းရျခင္းမ်ား ႀကဳံရမည္။ မထင္မွတ္ေသာ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းကအကူအညီေကာင္းေပးလာလိမ့္မည္။သစ္၊သံ၊သြပ္ကိစၥမ်ား၊ေရတြက္ကုန္ပစၥည္းကိစၥမ်ား ေအာင္ျမင္အက်ိဳးေပးလိမ့္မည္။ဌာနဆိုင္ရာ အႀကီးအကဲ၊ေဆြမ်ိဳးအႀကီးအကဲတို႔က အကူအညီေကာင္းေပးလိမ့္မည္။က်န္းမာေရးညံ့ေသာ …

(၂ဝ၂ဝ)ျပည့္ခုႏွစ္ စေနသားသမီမ်ားအတြက္ တစ္ႏွစ္စာေဟာစာတမ္း
ASTROLOGY
(၂ဝ၂ဝ)ျပည့္ခုႏွစ္ စေနသားသမီမ်ားအတြက္ တစ္ႏွစ္စာေဟာစာတမ္း

(၂ဝ၂ဝ)ျပည့္ခုႏွစ္ စေနသားသမီမ်ားအတြက္ တစ္ႏွစ္စာေဟာစာတမ္း ယခုႏွစ္တြင္မိမိလက္ရွိလုပ္ကိုင္ေနေသာအလုပ္အကိုင္မွာအက်ိဳး အျမတ္ထူးထူးျခားျခား ရရွိပါလိမ့္မည္။ အလႉ အတန္းျပဳရျခင္းႏွင့္ မဂၤလာပြဲမ်ား စီစဥ္ေပးရျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရတတ္သည္။ အလုပ္ေနရာ အိမ္ေနရာ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ရတတ္ျခင္း ေ႐ႊဝင္မည္ ရတနာပစၥည္းမ်ားဝင္မည္။ စပ္တူရွယ္ယာ လုပ္ငန္းမ်ား ေပၚလာလိမ့္မည္ လုပ္လွ်င္ေအာင္ျမင္၍ ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္းျဖစ္ေစ၊ ဝန္ထမ္းျဖစ္ေစႀကီးပြားတိုးတက္ေအာင္ျမင္မည့္ ကာလႏွစ္ျဖစ္သည္ …။ မိမိအလိုဆႏၵ ျပည့္ဝႏိုင္ရန္ မိမိကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် စီမံခန႔္ခြဲၿပီး လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ရမည္။မိတ္သဂၤဟအေႁခြအရံမ်ား ေပါမ်ားလာေအာင္ လူမႈေရးကိစၥမ်ားလုပ္ပါ။ အမ်ားေလးစားၾကည္ညိဳ ခံရတတ္ၿပီးဘဝ အထြဠ္အထိပ္ကို ေရာက္ရွိပါမည္။ အဝိစီ၊ ေရတြင္း၊ ေရကန္ကိစၥ မ်ား ေဆာင္႐ြက္လွ်င္ ေအာင္ျမင္မည္။ အဖိုးတန္ယာဥ္ေတြ၊ စက္ေတြ ဝင္လာမည္။ ဘုရာဖူးခရီး၊ စိတ္ခ်မ္းသာဖြယ္ခရီးေတြလည္း သြားရတတ္ပါသည္ …။ ယခုႏွစ္တြင္ စေနသားသမီးမ်ား …